Công văn 302/BYT-QLD về việc triển khai thực hiện thông tư số 14 về GMP Bao bì dược phẩm

Bộ Y Tế phát hành Công văn số 302/BYT-QLD ngày 22/01/2014 để triển khai thực hiện Thông tư số 14/2012/TT-BYT về GMP bao bì dược phẩm cho các cơ sở đăng ký, sản xuất và nhập khẩu thuốc trên toàn quốc.

Công văn 302 (Xem chi tiết tại đây)